Przedszkole Miejskie nr 27 "POD TOPOLĄ"

Idź do spisu treści

Menu główne

Odpłatności za Przedszkole

Informacje

UCHWAŁA NR 781/XLIV/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU


z dnia 29 sierpnia 2013 r.


w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub oddziały przedszkolne
zorganizowane w szkole podstawowej prowadzone przez miasto Sosnowiec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ), art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1a i 2
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art.
6 ustawy z dnia 13 marca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z
2013 r. poz. 827 ) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) – Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:


§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej
prowadzone przez Miasto Sosnowiec w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie
w wymiarze 5 godzin dziennie.


§ 2. Za każdą rozpoczętą zadeklarowaną przez rodzica godzinę pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej przekraczającą wymiar, o którym mowa w § 1, odpłatność
wynosi 1 zł.


§ 3. Zwolnieniu podlegają:


1) dzieci przebywające w Zespołach Opiekuńczo - Wychowawczych w Sosnowcu,


2) dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania
o Niepełnosprawności,


3) rodziny, które posiadają troje i więcej dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym zorganizowanym
w szkole podstawowej.


§ 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole
podstawowej opłata ulega pomniejszeniu za każdą godzinę nieobecności.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.


§ 6. Traci moc uchwała Nr 648/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 kwietnia 2013r.
w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez miasto Sosnowiec ( Dz.
Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 3788 ).


§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.                                                                                                                               Wiceprzewodniczący Rady
                                                                                                                                      Miejskiej w Sosnowcu

                                                                                                                                                Tomasz Bańbuła

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego